ACTUARIS VOOR DE DIENST TOEZICHT OP DE PENSIOENEN

Company name

FSMA

Place

Bruxelles Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

U wordt als actuaris tewerkgesteld in de dienst die een tweeledige toezichtsopdracht heeft op het gebied van pensioenen. Enerzijds staat deze dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's), de zogenaamde pensioenfondsen. Anderzijds is de dienst belast met het sociale toezicht op de tweede pensioenpijler. Dit toezicht slaat op de opbouw van aanvullende pensioenen in het kader van een beroepsactiviteit, ongeacht of dit aanvullend pensioen door een IBP of door een verzekeringsonderneming wordt beheerd.

Als lid van een multidisciplinair team wordt u als actuaris voornamelijk betrokken bij de actuarieel-technische elementen van het toezicht op de aanvullende pensioenen en het beheer ervan. Uw opdracht bestaat er onder meer in om de financiering en het daarmee samenhangende asset-liability management (ALM-studies) van een IPB te beoordelen en te toetsen aan de prudentiële vereisten inzake technische voorzieningen en eigen vermogen. Het doel van dit onderzoek is een correct technisch-financieel risicoprofiel van een IBP op te stellen. U onderzoekt tevens de actuarieel-technische aspecten van de sociaalrechtelijke vereisten gesteld aan het beheer van een pensioentoezegging.

Daarnaast werkt u mee aan het uitwerken van het toezichtsbeleid en het afstemmen van de wetgeving op de ontwikkelingen in de internationale en Europese regelgeving.

Your profile :

DIPLOMAVEREISTEN

Een master ingenieurswetenschappen, actuariële wetenschappen of wiskunde, of een master in een economische richting, aangevuld met een actuariële opleiding.

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

-Grondige kennis van de meest recente financiële technieken inzake risicobeheer en ALM modelisatietechnieken.
-Specialisatie in de materies van aanvullende pensioenen en levensverzekeringen is een troef.
ALGEMENE VAARDIGHEDEN

-Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
-Analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
-Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
-Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
-Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
-Doelgericht, assertief en overtuigende argumentatiekracht;
-Zin voor dosering en proportionaliteit;
-Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
-Grondige kennis van het Nederlands en het Frans en beheersing van het Engels;
-Kennis van de gebruikelijke “Microsoft Office”-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …).

BEROEPSERVARING

U beschikt over relevante ervaring op actuarieel gebied. Gedegen praktische kennis van de verzekeringstechnische beheertechnieken is een pluspunt.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).